Czech Republic Post

National Postal Service

www.postaonline.cz

Czech Republic Post Tracking

Our service allows you to track the parcel of Czech Republic Post or any parcel from China, Kazakhstan, Ukraine, Belarus, Hong Kong.

Also track your package from AliExpress, TAOBAO, Ebay, JD.COM and other popular online stores.

Czech Republic Post statuses

Status Translation into en
Zásilka převzata do přepravy Shipment accepted for transport
Převzetí zásilky vyměňovací poštou Receipt of the consignment by exchange post
Příprava zásilky k doručení Preparing the shipment for delivery
Doručování zásilky Shipment delivery
Obdrženy údaje k zásilce Shipment data received
Odeslání zásilky do České republiky Sending a shipment to the Czech Republic
Dodání zásilky Shipment delivery
Zásilka v přepravě Shipment in transit
Zásilka vypravena z třídícího centra Shipment sent from the sorting center
Přeprava zásilky k dodací poště Transportation of the shipment to the delivery post office
Odeslání zásilky do země určení The shipment to the country of destination
Zahájení celního řízení Initiation of the customs procedure
Ukončení celního řízení Termination of customs procedure
Převzetí zásilky vyměňovací poštou v zemi určení Accepting the shipment by mail exchange in the country of destination
Zásilka převzata do přepravy v zemi určení Shipment accepted for transport in the country of destination
Přijata data z formuláře celního a daňového řízení Received data from the form of customs and tax proceedings
Celní řízení ukončeno Customs procedure terminated
Zásilka předána k celnímu řízení v zemi původu Consignment handed over to customs in the country of origin
Uložení zásilky - adresát nezastižen Shipment storage - addressee not found
Příprava zásilky k celnímu řízení Preparation of the consignment for customs clearance
Obdrženy údaje k dosud nepodané zásilce Received data for a shipment not yet submitted
Pro další informace můžete kontaktovat infolinku ČPna tel. 800 10 44 10 v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hod For more information, you can contact the infoline no. 800 10 44 10 on working days from 8:00 to 18:00
Celní řízení v zemi určení zásilky ukončeno The customs procedure in the country of destination of the consignment has ended
Pro další informace můžete kontaktovat infolinku ČPna tel. 954 40 66 99 v pracovní dny od 6:30 do 21:30 hod For further information, you can contact the ČP infoline on 954 40 66 99 on working days from 6:30 to 21:30
Geografická data z pokusu o doručení Geographic data from the delivery attempt
Doručení zásilky v zemi určení Delivery of the consignment in the country of destination
Pro další informace můžete kontaktovat infolinku ČPna tel. 954 40 66 99 v pracovní dny od 6:30 do 21:30 hod For further information, you can contact the ČP infoline on 954 40 66 99 on weekdays from 6:30 to 21:30
Celní řízení v zemi určení zásilky ukončeno The customs procedure in the country of destination of the consignment has ended
Uložení zásilky na vyměňovací poště Saving the shipment at the exchange post office
Uložení zásilky na žádost adresáta Save the shipment at the request of the recipient
Uložení zásilky na dodávací poště v zemi určení Placing the consignment at the delivery post office in the country of destination
Pro další informace můžete kontaktovat infolinku ČPna tel. 210 123 456 v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hod For more information, you can contact the infoline No. 210 123 456 on weekdays from 8:00 to 18:00
Komunikace s adresátem o uložení zásilky v dočasném skladu - nutné doložení hodnoty zboží Communication with the addressee about storing the shipment in a temporary warehouse - necessary proof of the value of the goods
Pro další informace můžete kontaktovat infolinku ČPna tel. 800 10 44 10 v pracovní dny od 6:30 do 21:30 hod For more information, you can contact the infoline no. 800 10 44 10 on working days from 6:30 to 21:30
Zásilka v zemi určení připravena k vyzvednutí Shipment in the country of destination ready for collection
E-mail adresátovi - termín doručení zásilky E-mail to the addressee - delivery date of the shipment
SMS zpráva adresátovi - termín doručení zásilky SMS Addressee Message - Shipment Delivery Date
E-mail adresátovi - výzva k upřesnění celních a adresních údajů E-mail to the addressee - request for clarification of customs and address data
Doručování zásilky v rámci odpoledního doručování Delivery of the consignment within the afternoon delivery
E-mail adresátovi - neúspěšný pokus o doručení a uložení zásilky E-mail to the recipient - an unsuccessful attempt to deliver and save the shipment
Vstup zásilky do třídícího centra v zemi určení Entry of the consignment to the sorting center in the country of destination
Zásilka dodána do domovní schrány Shipment delivered to the home box
Uložení zásilky Save the shipment
Příprava zásilky pro opakované doručení Preparing a shipment for repeated delivery
Příprava zásilky k doručení v zemi určení Preparation of shipment for delivery in the country of destination
Obdrženy adresní a celní údaje k zásilce Received address and customs details for the shipment
Odeslání zásilky zpět odesílateli - adresát zásilku nevyzvedl ve stanovené odběrní lhůtě Sending the consignment back to the sender - the addressee did not pick up the consignment within the specified collection period
Odeslání zásilky do země původu Sending a shipment to the country of origin
Výstup zásilky z třídícího centra v zemi určení Exit of the consignment from the sorting center in the country of destination
Uložení zásilky - sjednaná výhrada odnášky Saving the shipment - agreed reservation of delivery
Zásilka odeslána zpět Shipment sent back
Zásilka předána k tuzemskému celnímu řízení Consignment handed over to domestic customs procedure
Příprava zásilky k doručení - pokus o doručení neuskutečněn z technických důvodů na straně České pošty Preparation of the consignment for delivery - an attempt to deliver was not made for technical reasons on the part of the Czech Post
Uložení zásilky na poště - příliš velký rozměr pro doručovací schránku Storing a shipment at the post office - too large a size for the delivery box
Vrácení zásilky vyměňovací poště Return of the consignment to the exchange post office
Doručeno - Poplatkový lístek předán na přepážce Delivered - Fee passed at the counter
SMS zpráva adresátovi - zásilka převzata do přepravy SMS message to addressee - shipment taken into transport
Přijetí požadavku adresáta - prodloužení úložní doby zásilky Acceptance of the recipient's request - extension of the storage time of the shipment
Zásilka zadržena Shipment detained
Vrácení zásilky odesílateli Returning shipment to the sender
E-mail odesílateli - dodání zásilky E-mail to the sender - delivery of the shipment
Odeslání zásilky na jinou poštu/Balíkovnu Sending a shipment to another post office / Packer
Uložení zásilky - adresát má P.O.Box Shipment storage - addressee has P.O.Box
Příprava zásilky k doručení - pokus o doručení neuskutečněn z důvodu potřeby upřesnění adresáta Preparation of shipment for delivery - attempt to deliver not carried out due to the need to specify the addressee
Přeprava zásilky v zemi určení zastavena Shipment in the country of destination stopped
SMS zpráva adresátovi neodeslána – neplatný/chybný kontaktní údaj SMS message not sent to the recipient - invalid / incorrect contact information
SMS zpráva odesílateli - potvrzení o dodání zásilky SMS Message to the sender - Delivery Confirmation
Úprava zásilky vyměňovací poštou – poškozeno, neúplná adresa Modification of the shipment by exchange post - damaged, incomplete address
Uložení zásilky - adresát neznámý Save shipment - recipient unknown
Zpracování zásilky v tranzitní zemi Shipment processing in the transit country
Zásilka zadržena v zemi původu Shipment detained in the country of origin
Uložení zásilky - zamčený dům Shipment storage - locked house
E-mail adresátovi - zásilka převzata do přepravy E -mail to addressee - Shipment taken into transport
Uložení zásilky - Poste restante Shipment Save - Poste Restante
Odeslání zásilky zpět odesílateli - adresát odmítl zásilku převzít Sending Shipment Back Sender - The addressee refused to take over the shipment
Zásilka zadržena na vstupní poště v zemi určení -
Uložení zásilky - poškození Shipment storage - damage
Komunikace s adresátem o uložení zásilky v dočasném skladu - bližší informace v zaslaném avízu Communication with the addressee to store the shipment in a temporary warehouse - more information in the sent
E-mail adresátovi - blížící se konec úložní doby Email addressee - approaching end of storage
Obdrženy údaje zásilce Received the shipment data
SMS zpráva adresátovi - neúspěšný pokus o doručení a uložení zásilky SMS message to addressee - Failed attempt to deliver and save shipment
Předání zásilky k doručení jiné poště Delivery of a consignment for delivery to another post office
SMS zpráva adresátovi - blížící se konec úložní doby SMS message to the addressee - the upcoming end of the storage time
Odeslání zásilky zrušeno v zemi původu Shipment canceled in country of origin
Doslání zásilky na jinou adresu Processor to another address
Odeslání zásilky do poštovní úložny Sending shipment to postal storage
Podací číslo zásilky ze země původu: CL038005705RU -
Podací číslo zásilky ze země původu: CH151927264US -
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: RR989145388VV Delivery number of the consignment assigned in the Czech Republic: RR989145388VV
Odeslání zásilky zpět odesílateli - adresát na uvedené adrese neznámý Sending the shipment back to the sender - the addressee at the specified address is unknown
Podání zásilky s ID MRN -
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: BA982292735VV -
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: BA980913587VV -
Podací číslo zásilky ze země původu: CF144959496AU -
Podací číslo zásilky ze země původu: CY282925527US -
E-mail adresátovi neodeslán – neplatný/chybný kontaktní údaj E-mail not sent to the addressee-Invalid/incorrect contact information
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: BA989706233VV -
Nepropuštění zásilky na vývozu do země určení - nevyhovuje poštovním podmínkám -
Podací číslo zásilky ze země původu: CP072115816TR -
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: RR987847587VV -