VNPost

National Postal Service

www.vnpost.vn

VNPost Tracking

Our service allows you to track the parcel of VNPost or any parcel from China, Kazakhstan, Ukraine, Belarus, Hong Kong.

Also track your package from AliExpress, TAOBAO, Ebay, JD.COM and other popular online stores.

VNPost statuses

Status Translation into en
Delivered Delivered
Departure from outward office of exchange Departure from outward office of exchange
Arrival at inward office of exchange Arrival at inward office of exchange
Departure from inward office of exchange Departure from inward office of exchange
Posting / Collection Posting / Collection
Item out for physical delivery Item out for physical delivery
Routed Routed
Đã vận chuyển đến bưu cục -
Đã vận chuyển đi khỏi bưu cục -
Đi khỏi bưu cục -
Đã đến bưu cục -
EMD - Đến Trung tâm khai thác quốc tế nước nhận -
EMC - Đã rời khỏi Trung tâm khai thác quốc tế nước gửi -
EMB - Đến Trung tâm khai thác quốc tế nước gửi -
EMF - Ra khỏi Trung tâm khai thác quốc tế của nước nhận -
Đã giao bưu tá phát -
EME - Đang lưu giữ tại hải quan nước nhận -
EDB - Xuất trình làm thủ tục HQ nhập khẩu -
Đã chia bưu tá Have a postage split
EDC - Nhận kết quả giải quyết thủ tục hải quan -
EMA - Đã chấp nhận gửi -
Phát thành công Play successful
D1- Chuyển tiếp đến Trung tâm khai thác quốc tế làm thủ tục HQ nhập khẩu -
EMI - Đã phát thành công -
Chấp nhận gửi -
D2 - Đến Trung tâm khai thác quốc tế làm thủ tục HQ nhập khẩu -
EMC - Ra khỏi Trung tâm khai thác quốc tế nước gửi -
Phát không thành công Play failed
CARDIT - Giao nhận hãng vận chuyển -
PREDES - Send receptacle abroad -
EMH - Phát chưa thành công -
EMD - Đã đến Trung tâm khai thác quốc tế nước nhận -
RESDES - Giao nhận bưu chính nước nhận -
Arrival at delivery post office Arrival at delivery post office
RESDIT21 - Đến sân bay/cảng nước nhận -
Bưu gửi được xuất trình vào cơ quan hải quan/ an ninh -
Arrival at outward -
Arrival at inward destination office of exchange -
Attempted / Unsuccessful delivery -
EMG - Đã đến Bưu cục phát -
Rời bưu cục ngoại dịch chiều đến, EMF - Departure from inward office of exchange -
Forward to inward office of exchange -
Đi khỏi HUB -
Bưu gửi được trả lại từ hải quan nhập khẩu -
Đã phân tuyến -
Đã đến HUB -
Chuyển tiếp -
[COD]Phát hành phiếu nhờ thu -
Arrival at PO by Postbag -
[COD]Đã thu tiền -
Chuyển hoàn -
Chờ chuyển hoàn -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: -
EMA - Chấp nhận gửi -
Bưu gửi đến trung tâm chia chọn/ khai thác, EDD - Item into sorting centre -
Đã phân hướng lấy hàng -
[COD]Trả tiền cho người gửi -
Bưu gửi tiến hành đi phát, EDG - Item out for Physical Delivery -
Đang đi thu gom -
Nhận hàng thành công -
EMD - Đã đến Trung tâm khai thác quốc tế của nước nhận -
O - Chờ khai thác -
Điều tin -
EMG -Bưu gửi đến bưu cục phát -
Chờ phát -
Đang khai thác -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: MORAD AKEL -
Vu hồi về bưu cục -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: PRESIDENCIA MUNICIPAL -
Bưu gửi rời trung tâm chia chọn/ khai thác , EDE - Item out of sorting centre -
Tin lạc hướng -
Thu gom không thành công -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: CV -
Arrived its destination -
EMF - Rời bưu cục ngoại dịch chiều đến -
B2 - Đã đến TTKTQT để đóng chuyển đến nước nhận -
EXC: Ra HQ -
EXA - Bưu gửi được xuất trình vào cơ quan hải quan/ an ninh -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: JEVGENI MAKAROV -
EMJ - Đến Trung tâm khai thác quốc tế quá giang -
EMC: rời khỏi Ngoại dịch nước gửi -
Bưu tá Lê Thị Bích Hạnh (091***67191) gọi lỡ (missed call) khách hàng (032***9560) -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: MCKEARNEY CV19 -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: A A -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: THUY DOAN THUY DO -
Bưu tá Hoàng Anh Đạt (092***1994) gọi khách hàng (098***6954). Thời gian gọi: 18s -
EMB - Đến Trung tâm khai thác quốc tế của nước gửi -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: ACP270 ATL -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: FROLOVA -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: HANNAH ROUGH -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: ./EMPLOYEE -
Đã vận chuyển đến bưu cục (Transport arrival at PO) (1009 -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: PETROVA ZH -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: MCKEARNEY -
EMD - Đã đến Trung tâm khai thác quốc tế -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: REZIDA EVGENIEVNA VARLAMOVA -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: BOYCHUK NATALYA -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: VOROPAJ GENNADIJ -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: NAME: YURI ANATOLIEVICH VETROV -
Kết thúc trạng thái hàng nhập, EDX - Import stopped Event -