VNPost

Национальная почтовая служба

www.vnpost.vn

Отслеживание почтовых отправлений VNPost

Наш сервис позволяет отследить посылку VNPost или любую посылку из Китая, Казахстана, Украины, Беларуси, Гонконга.

Также отследить посылку с AliExpress, TAOBAO, Ebay, JD.COM и других популярных интернет-магазинов.

Статусы VNPost

Статус Перевод на ru
Delivered Доставленный
Departure from outward office of exchange Выезд из исходящего пункта обмена
Arrival at inward office of exchange Прибытие во входящий пункт обмена
Departure from inward office of exchange Выезд из внутреннего обменного пункта
Posting / Collection Публикация / Сбор
Item out for physical delivery Товар отправлен на физическую доставку
Routed Маршрутизировано
Đã vận chuyển đến bưu cục -
Đã vận chuyển đi khỏi bưu cục -
Đi khỏi bưu cục -
Đã đến bưu cục -
EMD - Đến Trung tâm khai thác quốc tế nước nhận -
EMC - Đã rời khỏi Trung tâm khai thác quốc tế nước gửi -
EMB - Đến Trung tâm khai thác quốc tế nước gửi -
EMF - Ra khỏi Trung tâm khai thác quốc tế của nước nhận -
Đã giao bưu tá phát -
EME - Đang lưu giữ tại hải quan nước nhận -
EDB - Xuất trình làm thủ tục HQ nhập khẩu -
Đã chia bưu tá -
EDC - Nhận kết quả giải quyết thủ tục hải quan -
EMA - Đã chấp nhận gửi -
Phát thành công -
D1- Chuyển tiếp đến Trung tâm khai thác quốc tế làm thủ tục HQ nhập khẩu -
EMI - Đã phát thành công -
Chấp nhận gửi -
D2 - Đến Trung tâm khai thác quốc tế làm thủ tục HQ nhập khẩu -
EMC - Ra khỏi Trung tâm khai thác quốc tế nước gửi -
Phát không thành công -
CARDIT - Giao nhận hãng vận chuyển -
PREDES - Send receptacle abroad -
EMH - Phát chưa thành công -
EMD - Đã đến Trung tâm khai thác quốc tế nước nhận -
RESDES - Giao nhận bưu chính nước nhận -
Arrival at delivery post office Прибытие в почтовое отделение доставки
RESDIT21 - Đến sân bay/cảng nước nhận -
Bưu gửi được xuất trình vào cơ quan hải quan/ an ninh -
Arrival at outward -
Arrival at inward destination office of exchange -
Attempted / Unsuccessful delivery -
EMG - Đã đến Bưu cục phát -
Rời bưu cục ngoại dịch chiều đến, EMF - Departure from inward office of exchange -
Forward to inward office of exchange -
Đi khỏi HUB -
Bưu gửi được trả lại từ hải quan nhập khẩu -
Đã phân tuyến -
Đã đến HUB -
Chuyển tiếp -
Arrival at PO by Postbag -
[COD]Phát hành phiếu nhờ thu -
[COD]Đã thu tiền -
Chuyển hoàn -
Chờ chuyển hoàn -
EMA - Chấp nhận gửi -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: -
Bưu gửi đến trung tâm chia chọn/ khai thác, EDD - Item into sorting centre -
Đã phân hướng lấy hàng -
Bưu gửi tiến hành đi phát, EDG - Item out for Physical Delivery -
[COD]Trả tiền cho người gửi -
Đang đi thu gom -
EMG -Bưu gửi đến bưu cục phát -
Nhận hàng thành công -
EMD - Đã đến Trung tâm khai thác quốc tế của nước nhận -
EXC: Ra HQ -
Điều tin -
Chờ phát -
Đang khai thác -
O - Chờ khai thác -
EXA - Bưu gửi được xuất trình vào cơ quan hải quan/ an ninh -
Vu hồi về bưu cục -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: MORAD AKEL -
B2 - Đã đến TTKTQT để đóng chuyển đến nước nhận -
Tin lạc hướng -
Resdit - Đến sân bay/cảng nước đi -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: PRESIDENCIA MUNICIPAL -
EMF - Rời bưu cục ngoại dịch chiều đến -
Bưu gửi rời trung tâm chia chọn/ khai thác , EDE - Item out of sorting centre -
EMJ - Đến Trung tâm khai thác quốc tế quá giang -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: JEVGENI MAKAROV -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: A A -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: MCKEARNEY CV19 -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: CV -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: THUY DOAN THUY DO -
Thu gom không thành công -
Bưu tá Lê Thị Bích Hạnh (091***67191) gọi lỡ (missed call) khách hàng (032***9560) -
EMC: rời khỏi Ngoại dịch nước gửi -
Arrived its destination -
[COD]Chuyển hoàn trên Paypost -
Tin hủy -
Lấy hàng thất bại -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: EVGEMY ALEKSANDROVICH LIHOVICH -
Bưu gửi đến điểm thu gom để người nhận đến nhận, EDH - Item arrival at collection point for pickup -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: V KRIVICA -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: ALBERTO HERNANDEZ -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: V VERSCIAGUN -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: AKHTAR JAMILA -
EMK - Rời khỏi Trung tâm khai thác quốc tế quá giang -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: S LAVANSKI -
EMI - Đã phát thành công (Delivered); Recipient: BALDOV ALEKSEJ -
EMD - Đã đến Trung tâm khai thác quốc tế -
Đã vận chuyển đến bưu cục (Transport arrival at PO) (1009 -